WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

Szanowni Państwo,

REDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-546), przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 5, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000586034, posiadającą NIP: 7010521218, REGON: 363022227, wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w całości: 163.000,00 zł („SPÓŁKA”),

WZYWA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Złożenie dokumentów akcji w siedzibie Spółki jest wymagane w związku z obowiązkową dematerializacją akcji na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1798).

Dokumenty akcji, które nie zostaną złożone w Spółce, tracą moc w dniu 1 marca 2021 roku oraz zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Złożenie akcji zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.